Konstituce "Betel"

Konstituce "Betel"

Zpracování: Andrzej Kalinowski

Konstituce je dokladem, který určuje program, strukturu a způsob činnosti společenství seskupených v "Betel". Slouží ona k správné funkci hnutí. Je dále odkázána jednotlivým osobám a skupinám, aby lépe porozuměli podstatu naší působnosti.

I Cíle

1. Vnitřní růst a vývoj prostřednictvím dělení se s druhým vlastní slabostí.
2. Abipusiškas praturtėjimas per atsiskleidimą savo apribojimų ir silpnybių.
3. Vytváření hlubokého pouta mezi zdravými lidmi a postiženými a nesamostatnými.
4. Vytváření hlubokého pouta mezí lidmi postiženými a jejich rodinami a přáteli.
5. Zodpovědné doprovázení lidí slabých a postižených.1
6. Vytváření prostředí, ve kterém postižené osoby budou schopné žít a fungovat na své úrovni, nehledě na svá omezení.
7.Vědomé a zodpovědné budování civilizace lásky.
8. Společné vytváření světa o nepomíjejících hodnotách.

II Metody působnosti

1.Společenství s člověkem slabým a chudobným.
2. Adorace člověka slabého a chudobného.
3. Vedení skupin, organizací a společností lidí, kteří potřebují pomoci, jejich rodin a přátel.
4. Aranžování společenství života - domů s postiženými lidmi, náhradních rodin.
5. Koordinace působnosti všech společenství.
6. Vytváření a utužování vztahů mezi jednotlivými skupinami, organizacemi a společenstvími
7. Promoce duševního vývoje "Betel".
8. Promoce přítomnosti společenství "Betel" v každodenním životě lokálních společností.
9. Výpomoc v lokálních společnostech.
10. Spolupráce s jinými organizacemi.
11. Hospodářská činnost.
12. Promoce integračních a charitativních iniciativ.

III Členové a přátelé

1. Členove "Betel" jsou:
a) všichni, kteří bydlí v společenstvích života,
b) všichni, kteří pracují v jednotlivých skupinách, organizacích a společenstvích,
c) všichni účastníci jednotlivých skupin, kteří jsou v společenství déle než tři měsíce.
2. Přítel "Betel" je:
a) osoba, která podporuje působnost společenství,
b) dřívější členové společenství,
c) sousedé stálých společenství (domů),
d) rodiny zodpovědných za společenství.
3. Účastnici "Betel" jsou:
a) lidé mentálně postižení,
b) lidé fyzicky postižení,
c) osoby psychicky nemocné,
d) osoby starší,
e) osoby chronicky nemocné,
f) děti a mládež z chudobného prostředí,
g) děti a mládež z venkovského prostředí,
h) osoby, které z různých důvodů potřebují pomoci,
i) rodiny,
j) přátelé (dobrovolníci)
- všichni, kteří se chtějí realizovat pomocí společenství slabosti.

IV Odpovědní

1. K Odpovědným patří osoby určené ke koordinaci působnosti v jednotlivých skupinách, organizacích a společenstvích.
2. Každá odpovědnost má mít základ ve službě a spolupráci. Nejdůležitější je dobro a prospěch slabých a chudobných lidí, kteří jsou nejdůležitější ve všech společenstvích.
3. Osoba odpovědná musí být:
- otevřená,
- důvěřivá,
- projevovat otcovskou starostlivost.
4. Působnost Odpovědné osoby by měla zajistit v společenství jednotu a pokoj.
5. Osoba Odpovědná zastupuje "Betel" před administrativními úřady, samosprávou a církevními úřady.
6. Všechny Odpovědné osoby bdí, aby jednotlivé skupiny, organizace a společenství fungovaly správně.
7. Osoby Odpovědné zajišťují pro společnost péči duchovního pastýře a stálou s ním spolupráci.
8. Kandidáti na Generálních Odpovědných jsou povoláváni anebo schváleni Hlavní správou "Betel", po konzultaci s Radou určitého společenství.
9. V jednotlivých případech osoba Odpovědná může být odvolána Hlavní správou "Betel".
10. Funkční období Odpovědné osoby závisí od řádů jednotlivých společenství, skupin a organizací.

V Druhy společenství

1. "Betel" se dělí na:
a) Federaci Společenství života,
b) Federaci Společenství setkání,
c) Federaci Společenství podpůrných.
2. Stálá společenství, jinak řečeno společenství života, to domovy, ve kterých žijí lidé chudobní a slabí, a také ti, kteří je doprovází.
3. Členové společenství života bydlí spolu, vzájemně si slouží a poskytují si navzájem to, co dokážou, dary a slabosti.
4. Členové stálých společenství to lidé, kteří souhlasí se společným životem se všemi důsledky.
5. Společenství života se dělí na:
a) domy s postiženými obyvateli (takzvané základní domy),
b) rodinné domy s postiženými obyvateli,
c) chráněné domy s postiženými obyvateli.
6. Společenství setkání shromažďují osoby slabé a chudobné, jejich rodiny a přátele. Integrační činnost se provádí pravidelně v rámcích ročního rozvrhu.
7. Společenství setkání se dělí na:
a) společenství postižených osob, jejich rodin a přátel,
b) integrační společnosti,
c) společenství starších osob.

1. Podpůrné společnosti pracují pro prostředí osob slabých a chudobných, především společenství života a společenství setkání.
2. Příklady podpůrných společností:
a) společenství dobrovolníků,
b) sdružení a subjekty,
c) integrační mateřské školky,
d) domy pro odpočinek a duchovní cvičení,
e) mediální sekce,
f) dílny a klubovny,
g) organizace pro děti a mládež z nejchudších rodin.

VI Principy fungování

1. Celkové sjezdy "Betel" se konají alespoň jednou za čtyři roky.
2. "Betel" má svoji kartu, stanovy a zvláštní řád, schvalované většinou hlasů Rady "Betel".
3. Každé společenství má zvláštní řád (kartu, stanovy), schválený Hlavní správou "Betel".
4. Hlavní správa "Betel":
a) iniciuje a schvaluje všechna společenství, skupiny a organizace "Betel",
b) koordinuje činnost všech společenství, skupin a organizací,
c) má dozor nad správným vývojem "Betel",
d) schvaluje a jmenuje většinou hlasů Generálních Odpovědných jednotlivých společenství, skupin a organizací,
e) rozhoduje o vnitřních neshodách společenství, skupin a organizací.
5. Hlavní správa "Betel" má 3-5 členů volených mezi Koordinátory na čtyřleté období působnosti.
6. Generální odpovědný (Prezident) je volen většinou hlasů z členů Hlavní správy, v tajném hlasování na období čtyř let.
7. Hlavní správa "Betel" vydává rozhodnutí na základě hlasovací většiny. V případě stejného množství hlasů rozhodnutí dělá Generální Odpovědný "Betel".
8. Hlavní správa "Betel" se setkává alespoň dvakrát za rok.
9. Hlavní správa "Betel" předkládá církevním úřadům svůj návrh na Generálního duchovního pastýře hnutí.

VII Rada "Betel"

1. Rada "Betel", to orgán, který rozhoduje o tom, jaká je úloha hnutí, směr jeho činnosti a perspektivy vývoje. Výkonnou institucí v hnutí je Hlavní správa "Betel".
2. Součástí Rady "Betel" jsou:
a) Hlavní správa,
b) Generální Koordinátoři,
c) Generální duchovní pastýř hnutí.
3. Členové rady se setkávají alespoň jednou do roka.
4. Rada "Betel" rozhoduje hlasovací většinou.

VIII Duševní dimenze

1. Hnutí "Betel" má duševní charakter inspirovaný posláním Evangelia.
2. Ve své působnosti se hnutí opírá na učení katolické církve.
3. Neodvrhuje lidi jiného vyznání ani ateisty. Podporuje ideu ekumenismu.
4. Hlavním bodem působnosti každé skupiny je osoba chudobná a slabá, která potřebuje pomoci, ve které se objevuje a skutečně je Kristus Pán.
5. Členové hnutí "Betel" se cítí hlavně vyvoleni k tomu, aby dávat svědectví o Kristu přítomném v druhém člověku.
6. Stálá společenství žijí podobně jak řadoví bratři. Společně pracují, nemají soukromí, úplně se věnují Kristově službě - hledajíc Krista v slabém a chudobném člověku. V tom společenství je nutná motlitba, ale též těžká práce, obětování se a sebezapření, obětování všeho co vlastníte - druhým.
7. Společenství setkání vytváří hluboké mezilidské vztahy. Uvědomují úlohu lidí slabých a chudobných jak ve společnosti lidstva tak v Církvi. Vzbuzují naději na radostné prožívání tajemství Kříže.
8. Vzorem k následování pro všechny členy jednotlivých podpůrčích společenství je Svatý Josef Nazaretský.
9. Patronkou hnutí je Matka Boží z Częstochowy.

IX Přítomnost duchovního pastýře ve společenstvích

10. Přítomnost duchového pastýře v společenstvích je nutná k tomu:
a) konat neustálý duševní růst jednotlivých členů,
b) konat plný růst celého společenství, skupiny, organizace,
c) objevovat duševní cesty jednotlivých členů skupin, společenství a organizací.
11. Kněz jako zástupce Ježíše Krista, poslaný biskupským sborem, plní pastýřskou službu v společenství tím, že:
a) Káže,
b) uděluje svátosti,
c) spolupracuje při organizačních úkolech,
d) navštěvuje členy společnosti,
e) zúčastňuje se předsevzetí organizovaných společenstvím.
12. Kněz doprovází v duševní cestě všechny zraněné osoby, jejich rodiny a přátele.
13. Pomáhá objevovat Krista Pána v chudobných lidech a v nejsvatější svátosti.
14. Zapojuje jednotlivé osoby (podle úrovně jejich vědomí) k liturgickému životu církve.
15. Stará se o to, aby společenství bylo zároveň společenstvím Církve.

Poznámky


1. Termíny "chudobný" a "slabý" komplementárně určují supinu osob, kterým "Betel" slouží (viz III/3)