"BETEL" Konstitucija

"BETEL" Konstitucija

Parengė Andžej Kalinowski

Konstitucija tai yra dokumentas, apibendrinantis programą, jos struktūrą ir veikiančių bendrijų aplink "Betelį" charakterį. Jos paskirtis - veiklos tinkamas funkcionavimas. Ji yra patikėta atskiriems asmenims ir grupėms, tam, kad geriau suprastu žmogišką būtybę ir atsakingai įsitrauktu į šios organizacijos darbą.

I Tikslai

1. Vidinis augimas ir plėtra per silpnybės komuniją.
2. Abipusiškas praturtėjimas per atsiskleidimą savo apribojimų ir silpnybių.
3. Gilių ryšių formavimas tarp sveikų ir apribotų dėl nesavarankiško gyvenimo asmenų.
4. Gilių ryšių formavimas tarp silpnų asmenų, jų tėvų ir draugų.
5. Atsakinga draugija padedanti silpnam ir skurdžiam žmogui.1
6. Gyvenamosios aplinkos formavimas, kur nesavarankiški asmenys galėtų gyventi ir funkcionuoti pagal savo galimybes, nepaisant turinčių apribojimų.
7. Meilės civilizacijos sąmoninga ir atsakinga statyba.
8. Konkretus pasaulio nekintančių vertybių bendrakūrimas.

II Veikimo metodai

1. Gyvenimas komunijoje su silpnu ir neturtingu žmogumi.
2. Silpno ir neturtingo žmogaus adoracija.
3. Vadovavimas grupių, organizacijų ir bendrijų, susidedančių iš žmonių, kuriems reikalinga pagalba, jų šeimų ir draugų.
4. Gyvenimo bendrijų formavimas, pvz. neįgaliųjų namai, pavaduojančiųjų šeimos.
5. Visų bendrijų veiklos derinimas.
6. Ryšių kūrimas ir apribojimas tarp atskirų grupių, organizacijų ir bendrijų.
7. Dvasingumo "Betel" palaikimas.
8. Bendrijų "Betel" plėtra vietinės visuomenės gyvenime.
9. Bendruomenės pagalba.
10. Bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis.
11. Ūkinės veiklos plėtra.
12. Integracinių ir labdaros iniciatyvų palaikimas.

III Nariai ir Draugai

1. "Betel" nariais yra:
a) visi asmenys, kurie apsistoja gyvenimo bendrijuose,
b) visi asmenys, kurie dirba atskirose grupėse, organizacijose ir bendrijose,
c) visi atskirų grupių dalyviai, kurie būna ilgiau negu tris mėnesius.
2. "Betel" draugais yra:
a) asmenys, kurie padeda bendrijų veikloje,
b) seni bendrijos dalyviai,
c) pastovių bendrijų kaimynai,
d) šeimos atsakingos už bendrijas.
3. Dalyvių būrelį "Betel" sudaro:
a) psichiškai sutrikę asmenys,
b) judėjimo negalia turintys asmenys,
c) psichiškai sergantys asmenys,
d) vyresnio amžiaus asmenys,
e) ilgai sergantys asmenys,
f) vaikai ir jaunimas iš skurdžių šeimų,
g) vaikai ir jaunimas iš kaimo,
h) pagalbos reikalaujantys asmenys,
i) šeimos,
j) draugai (savanoriai),
- visi norintys atskleisti save per silpnumo komuniją.

IV Atsakingi asmenys

1. Prie Atsakingųjų asmenų būrio priskiriami asmenys, kurie yra išrinkti ir įtraukti į atskirų grupių, organizacijų ir bendijų veiklą.
2. Kiekviena atsakomybė keliama su bendradarbivimo ir tarnavimo dvasia. Tai daroma silpnų ir skurdžių žmonių labui, kurie yra visos bendruomenės širdyje.
3. Atsakingi asmenys charakterizuojami pagal:
- atvirumą,
- pasitikėjimą,
- tėvišką rūpestį.
4. Atsakingo asmens darbas turi laiduoti bendrijos vienybę ir ramybę.
5. Atsakingas asmuo tai yra "Betel" atstovas vyriausybės, savivaldybės ir bažnyčios administracijos atžvilgiu.
6. Visi atsakingi asmenys prisideda prie teisingo funkcionavimo bei atskirų grupių, organizacijų ir bendrijų plėtros.
7. Atsakingi asmenys yra įsipareigoję organizuoti ganytojo globą bendruomenei ir pastoviam bendradarbiavimui su kapelianu.
8. Kandidatai į Vyriausiojo Atsakingo asmens vietą yra paskiriami arba patvirtinami per Centralinės "Betel" Valdybos posėdį, prieš tai susitarus su esamos Bendrijos Taryba.
9. Išskirtiniais atvejais Atsakingi asmenys gali būti atleisti iš pareigų per Centralinės "Betel" Valdybos posėdį.
10. Atsakingo asmens kadencija trunka atitinkamai, pagal atskirų grupių, bendrijų ir organizacijų taisykles.

V Bendrijų rūšys

1. "Betelį" sudaro:
a) Gyvenimo bendrijų federacija,
b) Susitikimo bendrijų federacija,
c) Paramos bendrijų federacija.
2. Pastovios bendrijos, kitaip vadinamos gyvenimo bendrijos, kurios sudaro neturtingų ir silpnų žmonių, taip pat tų, kurie trokšta juos lydėti, namus.
3. Gyvenimo bendrijų pastovūs nariai gyvena kartu, abipusiškai tarnauja ir padeda kitiems.
4. Gyvenimo bendrijų pastovūs nariai tai tie asmenys, kurie sutinka su visais gyvenimo sąlygomis ir pasekmėmis.
5. Gyvenimo bendrijos skirstomos į:
a) Neįgaliųjų asmenų namus (t. y. pagrindiniai namai),
b) Neįgaliųjų asmenų ir jų šeimų namus,
c) Saugomi neigaliųjų asmenų namus.
6. Susitikimo bendrijos kaupia neturtingus ir silpnus asmenys, jų šeimas ir draugus. Integraciška veikla yra sistemiškai ir tiksliai vedama pagal priimtą metinį kalendorį.
7. Susitikimo bendrijos skirstomos į:
a) Neįgaliųjų asmenų, jų šeimas ir draugus bendrijas,,
b) Integracines bendrijas,
c) Vyresnio amžiaus asmenų bendrijas.

1. Paramos bendrijos dirba silpnų ir neturtingų žmonių labui, tačiau visų pirmą dirba gyvenimo ir susitikimo bendrijų atžvilgiu.
2. Paramos bendrijų pavyzdžiai:
a) savanorių bendrijos,
b) ūkiniai veiksniai ir draugijos,
c) integraciniai darželiai,
d) rekolekciniai poilsio namai,
e) tarpininkavimo skyrius,
f) klubai ir dirbtuvės,
g) vaikų ir neturtingų jaunuolių organizacijos.

VI Veiklos tezės

1. Bendrieji "Betel" suvažiavimai įvyksta vieną kartą per ketverius metus.
2. "Betel" turi savo, patvirtintus Tarybos daugumos, pažymėjimą, statutą ir atskirą reglamentą.
3. Kiekviena bendrija turi Centralinės"Betel" valdybos patvirtintą reglamentą (statutą, pažymėjimą, taisykles).
4. Centralinė "Betel" valdyba:
a) sudaro ir patvirtina visas "Betel" bendrijas, organizacijas ir grupes.
b) suderina visų "Betel"bendrijų, grupių ir organizacijų veiklą,
c) prižiūri teisingą "Betel" plėtrą,
d) paprastos daugumos balsų tvirtina ir kviečia Vyriausius atsakingus atskirų bendrijų, grupių ir organizacijų asmenis,
e) išsprendžia vidinius ginčus tarp bendrijų, organizacijų ir grupių.
5. Į Centralinę "Betel" valdybą ketverėms metams yra išrenkami iš koordinatorių 3 - 5 nariai.
6. Vyriausias atsakingas asmuo (pirmininkas) yra renkamas Centralinės valdybos daugumos, slaptu balsavimu, ketverėms metams.
7. Sprendimai priimami Centralinės "Betel" valdybos daugumos. Tuo atveju, jeigu balsai pasiskirsto lygiai, galutinį sprendimą priima Vyriausias atsakingas asmuo.
8. Centralinė "Betel" valdyba susirenka ne mažiau negu du kartus per metus.
9. Centralinė "Betel" valdyba pristato bažnyčios valdžiai Vyriausiojo veiklos kapeliano kandidaturą.

VII "Betel" Taryba

1. "Betel" Taryba tai deciduojanti veiklos kryptį ir plėtros perspektyvą įstaiga. Vykdomąją valdžią atlieka Centrinė "Betel" valdyba.
2. "Betel" Tarybą sudaro:
a) Centrinė "Betel" valdyba,
b) Vyriausieji koordinatoriai,
c) Vyriausias veiklos kapelionas.
3. "Betel" Tarybos nariai susitinka ne mažiau negu kartą per metus.
4. Sprendimai priimami "Betel" Tarybos balsų daugumos.

VIII Dvasinis dydis

1. Visa "Betel" veikla turi bendrą religinį charakterį, įkvėptą Evangelijos.
2. "Betel" veikla remiasi Katalikų bažnyčios mokslu.
3. Nesmerkia kito tikėjimo žmonių ar ateistų. Trokšta plėstis ekumenizmo dvasia.
4. Kiekvienos grupės centre yra neturtingas ir silpnas žmogus - varguolis, per kurį reiškiasi ir gyvena pats Jėzus Kristus.
5. "Betel" nariai ypatingai pašaukti liudyti Kristaus būvimą kitame žmoguje.
6. Pastovios benruomenės priima tarsi vienolyno gyvenimo formą, kurių nariai gyvena visuomenėje ir dalinasi kasdieniniais sunkumais su sužeistais asmenimis, žimint savo būvimu širdies dydį. Atsisako asmeninio gyvenimo, tam, kad visiškai atsiduotu tarnauti Kristui, paslėptam silpname ir neturtingame žmoguje. Vienuolino gyvenime
- be maldos - dar reikia rankų ir prakaito, pasiaukojimo ir pasišventimo
- ir iš viso, visko, ką turi žmogus.
7. Susitikimo bendrijos sudaro gilius ryšius tarp asmenų, įsisąmonina reiškiamą neturtingų ir silpnų asmenų vaidmenį Bažnyčioje ir visuomenėje, žadina džiugią viltį Kryžiaus paslapties išgyvenime.
8. Visų atskirų paramos grupių dalyvių geriausias pavyzdys yra šv. Juozapas Globėjas iš Nazareto.
9. Veiklos gobėja - tai Čenstochovos Dievo Motina.

IX Kunigo buvimas bendrijose

10. Kunigo buvimas bendruomenėse yra būtinas:
a) visapusiškam atskirų asmenų augimui,
b) visapusiškam visos bendruomenės, grupių, organizacijų augimui,
c) benruomenės, grupės, organizacijos dalyvių pašaukimo atsiskleidimui,
d) benruomenės, grupės, organizacijos pašaukimo atsiskleidimui.
11. Kunigas kaip Jėzaus Kristaus pasekėjas, vyskupo siųstas, atlieka ganytojo funkcijas per:
a) žodžio skelbimą,
b) sakramentų suteikimą,
c) bedradarbiavimą su susitikimo organizacijomis,
d) bendruomenės narių lankimą,
e) dalyvavimą bendruomenės veikloje.
12. Kunigas - tai dvasinio kelio palydovas tų, kurie sužeisti, jų šeimų ir draugų.
13. Ypatingai padeda atskleisti Kristaus būvimą neturtinguose žmonyse ir Eucharistijoje.
14. Įtraukia atskirus asmenis (atitinkamai jų pasąmonės lygį) į liturginį bažnyčios gyvenimą.
15. Budi, kad bendruomenė būtų tikra Bažnyčia.

Pastabos

1. Terminai "neturtingas" ir "silpnas" komplimentiškai ir galutinai apibendrina asmenį, kuriam "Betel" organizacija trokšta padėti; žiūr. irgi III p.3