Konstytucja "Betel"

Andrzej Kalinowski

2017-11-03 11:32:09

Konstytucja jest dokumentem określającym program, struktury i charakter działania wspólnot skupionych w "Betel". Służy właściwemu funkcjonowaniu ruchu. Powierza się ją poszczególnym osobom i grupom w celu lepszego zrozumienia istoty i odpowiedzialnego zaangażowania.

I Cele

1. Wewnętrzny wzrost i rozwój poprzez komunię słabości.
2. Wzajemne ubogacanie poprzez odkrywanie własnych ograniczeń i słabości.
3. Tworzenie głębokich więzi pomiędzy osobami zdrowymi i ograniczonymi przez posiadaną niesamodzielność życiową.
4. Tworzenie głębokich więzi pomiędzy osobami słabymi, ich rodzinami i przyjaciółmi.
5. Odpowiedzialne towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu.1
6. Tworzenie środowiska życia, w którym osoby niesamodzielne mogłyby żyć i funkcjonować na swoim poziomie, pomimo posiadanych ograniczeń.
7. Świadome i odpowiedzialne budowanie cywilizacji miłości.
8. Konkretne współtworzenie świata wartości nieprzemijających.

II Metody działania

1. Życie w komunii z człowiekiem słabym i ubogim.
2. Adoracja osoby słabej i ubogiej.
3. Inicjowanie i prowadzenie grup, organizacji i wspólnot skupiających osoby potrzebujące pomocy, ich rodziny i przyjaciół.
4. Tworzenie wspólnot życia np. domów z osobami niepełnosprawnymi, rodzin zastępczych.
5. Koordynowanie działalnością wszystkich wspólnot.
6. Tworzenie i zacieśnianie więzi pomiędzy poszczególnymi grupami, organizacjami i wspólnotami.
7. Promowanie duchowości "Betel".
8. Promowanie obecności wspólnot "Betel" w życiu społeczności lokalnych.
9. Pomoc środowiskowa.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
11. Promowanie inicjatyw integracyjnych i dobroczynnych.

III Członkowie i Przyjaciele

1. Członkami "Betel" są:
a) wszystkie osoby zamieszkałe we wspólnotach życia,
b) wszystkie osoby pracujące w poszczególnych grupach, organizacjach i wspólnotach,
c) wszyscy uczestnicy poszczególnych grup, będący we wspólnocie dłużej niż trzy miesiące.
2. Przyjaciółmi "Betel" są:
a) osoby wspomagające działalność wspólnot,
b) dawni uczestnicy wspólnot,
c) sąsiedzi wspólnot stałych,
d) rodziny odpowiedzialnych za wspólnoty.
3. Grono uczestników "Betel" tworzą wszyscy pragnący odkrywać siebie poprzez komunię słabości.

IV Odpowiedzialni

1. Do grona Odpowiedzialnych zalicza się osoby wyznaczone do koordynacji działań w poszczególnych grupach, organizacjach, wspólnotach.
2. Każda odpowiedzialność podejmowana jest w duchu służby i współpracy. Ma ona na względzie dobro osób słabych i ubogich, które są w sercu wszystkich wspólnot.
3. Odpowiedzialnych winna cechować:
- otwartość,
- zaufanie,
- ojcowska troska.
4. Posługa Odpowiedzialnego powinna zapewnić wspólnocie jedność i pokój.
5. Odpowiedzialny jest reprezentantem "Betel" wobec administracji rządowej, samorządowej i innych.
6. Wszyscy Odpowiedzialni czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem poszczególnych grup, organizacji i wspólnot.
7. Odpowiedzialni są zobowiązani do zorganizowania opieki duszpasterskiej dla wspólnoty i do stałej współpracy z kapelanem i psychologiem.
8. Kandydaci na Generalnych Odpowiedzialnych są mianowani lub zatwierdzani przez Konsylium Generalne "Betel", po uzgodnieniu z Radą danej Wspólnoty.
9. W szczególnych przypadkach Odpowiedzialni mogą być odwołani przez Konsylium Generalne "Betel".
10. Kadencja Odpowiedzialnych jest zgodna z poszczególnymi regulaminami wspólnot, grup, organizacji.

V Zasady funkcjonowania

1. Zjazdy ogólne "Betel" odbywają się przynajmniej raz na dwa lata.
2. "Betel" posiada swoją kartę, statut oraz odrębne regulaminy zatwierdzane zwykłą większością głosów przez Radę "Betel".
3. Każda wspólnota posiada odrębny regulamin (kartę, statut) zatwierdzony przez Konsylium Generalne "Betel".
4. Konsylium Generalne "Betel":
a) zajmuje się bieżącą działalnością całego ruchu,
b) koordynuje działalność wszystkich wspólnot, grup i organizacji,
c) inicjuje i zatwierdza wszystkie wspólnoty, grupy i organizacje "Betel",
d) łączy wszystkie przedsięwzięcia "Betel" w jedną całość,
e) inicjuje i rozwiązuje poszczególne dzieła i akcje,
f) zatwierdza i powołuje zwykłą większością głosów Generalnych Odpowiedzialnych (Koordynatorów) poszczególnych wspólnot, grup i organizacji,
g) ukierunkowuje działania ruchu "Betel",
h) rozstrzyga spory wewnętrzne wspólnot, grup i organizacji.
i) czuwa nad prawidłowym rozwojem "Betel".
5. Konsylium Generalne "Betel" wybierane jest przez Radę Ruchu w składzie 3-5 członków spośród Koordynatorów na okres dwóch lat.
6. Generalny Odpowiedzialny (Przewodniczący) wybierany jest zwykłą większością głosów z grona Konsylium Generalnego "Betel" drogą tajnego głosowania na okres dwóch lat.
7. Decyzje Konsylium Generalnego "Betel" zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów ostateczna decyzja należy do Generalnego Odpowiedzialnego (Przewodniczącego) "Betel".
8. Konsylium Generalne "Betel" spotyka się przynajmniej dwa razy do roku.

VI Rada "Betel"

1. Rada "Betel" jest organem decydującym o charakterze Ruchu, kierunkach działania i perspektywach rozwoju. Władzę wykonawczą pełni Konsylium Generalne "Betel".
2. W skład Rady "Betel" wchodzą Koordynatorzy Generalni - Przewodniczący poszczególnych grup, wspólnot, dzieł oraz Koordynatorzy Krajowi.
3. Członkowie Rady "Betel" spotykają się przynajmniej jeden raz na dwa lata.
4. Decyzje Rady "Betel" zapadają zwykłą większością głosów.

VII Wymiar duchowy

1. Cały ruch "Betel" posiada charakter wspólnotowy. Zainspirowany przesłaniem Ewangelii został zbudowany na bazie Kościoła Katolickiego i w swym działaniu opiera się na jego nauczaniu.
2. Nie odrzuca ludzi innych wyznań czy ateistów. Pragnie rozwijać się w duchu ekumenizmu.
3. Gwarantem jedności i pokoju są same osoby słabe i ubogie.
4. W działalności grup, wspólnot i organizacji innych wyznań, np. prawosławnych, protestanckich, muzułmańskich, islamskich, judaistycznych, przyjmuje się wymiar duchowy połączony z daną duchowością, do której członkowie w naturalny sposób przynależą.
5. W centrum każdej duchowości, bez względu na wyznanie i ideologie, jest zawsze człowiek słaby i ubogi, łączący wszystkie kultury i religie.
6. Członkowie grup i wspólnot "Betel" żyją w społeczeństwie i dzielą trudy dnia powszedniego z osobami zranionymi, zaznaczając swoją obecnością ponadczasowy wymiar serca.
7. We wszystkich grupach "Betel" tworzone są głębokie więzi międzyosobowe, uświadamiające godność, nienaruszalną świętość życia i znaczącą rolę osób ubogich i słabych w społeczeństwie.
8. W centrum każdej grupy i wspólnoty znajduje się osoba słaba i uboga, będąca dla wszystkich znakiem i wyzwaniem miłości oraz nadzieją dla współczesnego świata.
9. Każda grupa i wspólnota jest apelem do wewnętrznego wzrostu każdego człowieka poprzez słabość i ubóstwo.
10. Patronką Ruchu jest Matka Boska Częstochowska.

Przypisy
1. Terminy "ubogi" i "słaby" komplementarnie dookreślają zakres osób, które są w centrum wspólnot, grup i organizacji "Betel": osoby niepełnosprawne i chore, a także: osoby starsze wiekiem, samotne matki, dzieci i młodzież zaniedbana i z domów dziecka, bezdomni i bezrobotni, osoby uzależnione, imigranci i uchodźcy, ofiary przemocy, ofiary wojen i konfliktów zbrojnych, ...).

Zaprzyjaźnione strony