Zasady organizacji i działania „Betel” - domów dla osób niepełnosprawnych

Dorota Bartosz

2017-11-06 00:03:42

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Wandy Zych
Częstochowa 2001

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Podstawowa wiedza na temat niepełnej sprawności
1. Wyjaśnienie pojęć: inwalida, niepełnosprawny
2. Kategorie niepełnosprawności i ich klasyfikacja
3. Przyczyny niepełnej sprawności – przeciwdziałanie
4. Upośledzenie umysłowe – przedstawione pojęcia
5. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego
6. Przyczyny upośledzenia umysłowego

Rozdział II „Betel” Domy dla Osób Niepełnosprawnych w świetle literatury
1. Wyjaśnienie nazwy „Betel” i historia powstania wspólnoty
2. Federacja Wspólnot „Betel” i miejsce w niej domów dla osób niepełnosprawnych
3. „Betel” Domy dla Osób Niepełnosprawnych ogólna charakterystyka
4. Mieszkańcy „Betel” Domów dla Osób Niepełnosprawnych – podopieczni i opiekunowie

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań
1. Problemy i hipotezy badawcze
2. Metody, techniki i narzędzia stosowane w pracy
3. Teren badań – charakterystyka badanej populacji.

Rozdział IV „Betel” Domy dla Osób Niepełnosprawnych w badaniach własnych
1. Podstawy prawne istnienia i działania domów „Betel”
2. Lokalizacja, warunki bytowe i funkcjonowania poszczególnych Domów
3. Kadra opiekunów „Betel” Domów dla Osób Niepełnosprawnych
4. Historia życia osób niepełnosprawnych mieszkających w domach „Betel”

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneksy

Zaprzyjaźnione strony