Wspólnota życia jako forma opieki nad osobami głębiej upośledzonymi umysłowo (na przykładzie wspólnoty „Betel”)

Anna Wróbel

2017-11-06 00:03:42

Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk o Wychowaniu
Praca magisterska wykonana w Katedrze Pedagogiki Specjalnej pod kierunkiem dr Doroty Podgórskiej-Jachnik
Częstochowa 2000

Spis treści

Wstęp

1. Problem badawczy w literaturze
1.1. Funkcjonowanie społeczne osób upośledzonych umysłowo
1.1.1 Definicja upośledzenia umysłowego. Sfera intelektualna a sfera społeczna
1.1.2 Charakterystyka osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
1.1.3 Formy rehabilitacji osób dorosłych głębiej upośledzonych
1.1.4 Stan badań nad poziomem zachowań przystosowawczych
1.2. Rola wspólnot życia w opiece nad osobami upośledzonymi umysłowo
1.2.1 Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze
1.2.2 Zastępcze instytucje opiekuńczo-wychowawcze i formy opieki rodzinnej w Polsce
1.2.3 Idea życia wspólnotowego w Polsce a rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo

2. Metodologiczne podstawy badań
2.1. Cel pracy, problemy badawcze i hipotezy badawcze
2.2. Zastosowane metody i techniki badań
2.3. Organizacja, teren badań i charakterystyka badanych grup

3. Analiza wyników badań
3.1. Wspólnoty życia i domy pomocy społecznej jako alternatywne formy opieki całkowitej nad osobami upośledzonymi umysłowo w Polsce (na przykładzie badanych placówek)
3.2. Podobieństwa i różnice w zasadach funkcjonowania i organizacji życia w badanych placówkach
3.3. Szczegółowa charakterystyka podopiecznych Wspólnot Życia „Betel” i DPS
3.4. Różnice w funkcjonowaniu społecznym osób głębiej upośledzonych umysłowo zamieszkujących wspólnoty życia i pensjonariuszy DPS z głębszym upośledzeniem umysłowym
3.5. Wspomnienia i osobiste refleksje z trzymiesięcznego pobytu we wspólnocie życia „Betel”
3.6. Obraz opiekuna osób upośledzonych intelektualnie w świetle przeprowadzonych wywiadów
3.7. Różnice w preferencjach wartości ostatecznych pomiędzy opiekunami zamieszkującymi wspólnoty życia a opiekunami pracującymi w DPS
3.8. Różnice w preferencjach wartości instrumentalnych pomiędzy opiekunami zamieszkującymi wspólnoty życia a opiekunami pracującymi w DPS
3.9. Kryzys w wartościowaniu u opiekunów mieszkających we wspólnotach życia i opiekunów zatrudnionych w DPS

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Spis aneksów Aneksy

Zaprzyjaźnione strony