Integracja osób niepełnosprawnych we wspólnotach życia (na przykładzie badań przeprowadzonych w Federacji Wspólnot ''Betezda”

Ewelina Poltacha

2017-11-06 00:03:42

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Wandy Wiśniewskiej
Częstochowa 2008

Spis treści

Wstęp

I. Osoba niepełnosprawna w świetle przepisów prawa i literatury
1.1 Definicja niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej
1.2 Osoba niepełnosprawna w świetle polskich ustaleń legislacyjnych
1.3 Nowy model opieki – alternatywne rozwiązania

II. Wspólnota Betel szansą na normalizację życia osób niepełnosprawnych
2.1 Historia wspólnoty
2.2 Działalność wspólnoty życia

III Metodologia badań własnych
3.1 Cel badań, problemy, hipotezy badawcze
3.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.3 Teren, organizacja i przebieg badań
3.4 Charakterystyka badanej populacji
IV Integracja osób niepełnosprawnych we wspólnotach życia w świetle przeprowadzonych badań w Federacji Wspólnot „Betezda”
4.1 Domy „Betel” jako środowisko rodzinnego
4.2 Działalność opiekuńczo – wychowawcza i rewalidacyjna Domów „Betel”
4.3 Integracja niepełnosprawnych mieszkańców Domów „Betel” ze społeczeństwem ludzi zdrowych

Podsumowania i wnioski
Bibliografia Aneksy

Zaprzyjaźnione strony