Statut Katolickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Betel"

2019-01-01 20:11:12

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne

§1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Katolicki Ruch Dobroczynny "Betel".

§2. 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.

§3. 
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

§4. 
Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną, działającą w oparciu o społeczne zaangażowanie jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5. 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną cywilną i kościelną.

§6. 
Podstawową normą dla działalności Stowarzyszenia jest osoba Jezusa Chrystusa i wartości chrześcijańskie; w podejmowanej pracy Stowarzyszenie opiera się na nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

§7. 
Stowarzyszenie działa za zgoda biskupa miejsca, który może pozbawić je osobowości kościelnej.

§8. 
Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§9. 
Stowarzyszenie współpracuje z Wydziałem Charytatywnym "Caritas" danego Kościoła partykularnego.

§10. 
Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje kapelan zatwierdzany przez biskupa miejsca. Czuwa on również nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła i statutem Stowarzyszenia. Kapelan posiada pełne prawo członkowskie Stowarzyszenia.

§11. 
Stowarzyszenia ma prawo zakładania Okręgów i Oddziałów według zasad ustalonych w niniejszym Statucie.

§12. 
Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznakę organizacyjną oraz używać okrągłej i podłużnej pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

Rozdział II 
Cel, zadania i środki działania Stowarzyszenia

§13. 
Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna, dobroczynna mająca na uwadze godność każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę, przekonania oraz stan zdrowia.

§14. 
Do zadań K.R.D. „Betel” należy: 
1. Prowadzenie działalności charytatywnej, dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących, a w szczególności osób niepełnosprawnych i chorych, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, samotnych matek, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów, a także rodzin, dzieci i młodzieży. 
2.Pomoc społeczna. 
3. Promowanie obecności osób niepełnosprawnych w centrum życia Kościoła Rzymsko - Katolickiego, parafii i innych społeczności. 
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych. 
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  7. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.  8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  9. Tworzenie głębokich więzi pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, chorymi i ich rodzinami i przyjaciółmi.  10. Tworzenie odpowiedniego środowiska życia, w którym osoby niepełnosprawne i chore mogłyby żyć i funkcjonować normalnie i na swoim poziomie, pomimo posiadanych ograniczeń.  11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.  12. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.  13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.  14. Ratownictwo i ochrona ludności.  15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w oparciu o wartości chrześcijańskie.  16. Promocja i organizacja wolontariatu.  17. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§15. 
Stowarzyszenie zadania te realizuje w szczególności poprzez: 
1. Wszelkie prace podejmowane na rzecz środowiska osób potrzebujących. 
2. Systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy. 
3. Organizowanie spotkań, wycieczek, obozów. 
4. Organizowanie spotkań dla osób niepełnosprawnych, starszych, ich rodzin i przyjaciół. 
5. Organizowanie zebrań, wykładów, spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji oraz innych właściwych dla realizacji zadań Stowarzyszenia. 
6. Działalność wychowawczą zgodną z polską tradycją religijną i narodową. 
7. Organizowanie i prowadzenie pomocy środowiskowej. 
8. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę zdrowia 
9. Usamodzielnianie osób niepełnosprawnych. 
10. Nieodpłatne użyczanie domów i samochodów należących do Stowarzyszenia wolontariuszom, którzy będą mieszkać w domach z osobami niepełnosprawnymi i charytatywnie im pomagać. 
11. Organizowanie różnych form wypoczynku oraz rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, starszych, chorych 
12. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, za zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność16. statutową. 
13. Prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną. 
14. Rozpowszechnianie idei, celów i działalności Stowarzyszenia

§16 
W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje: 
1. z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji, 
2. z organami administracji publicznej, 3. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości, 4. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§17. 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) zwyczajnych; 
b) honorowych; 
c) wspierających. 
3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatelstwa polskiego oraz cudzoziemcy, którzy: 
a) zgłosili swoje przystąpienie do Stowarzyszenia; 
b) zostali przyjęci uchwałą Zarządu. 
4. Niepełnoletni mogą zostać członkami za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 
5. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które w porozumieniu z Zarządem przyczyniają się do rozwoju Stowarzyszenia. 
6. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia. 
7. Członkami wspierającymi mogą być również osoby fizyczne udzielające pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności dokonujące wpłat pieniężnych. 
8. Od decyzji odmownej o przyjęciu do Stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni za pośrednictwem Zarządu.

§18. 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
a) udziału w pracach Stowarzyszenia; 
b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego; 
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia; 
d) zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowanie inicjatyw; 
e) posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia. 
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
a) realizacji zamierzeń i celów statutowych; 
b) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów; 
c) podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia; 
d) dbania o rozwój Stowarzyszenia przez czynny udział w jego pracach; 
e) szerzenia idei Stowarzyszenia i zdobywania nowych członków. 
3. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do posiadania legitymacji i odznak Stowarzyszenia. 
4. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek szerzenia idei Stowarzyszenia i zdobywania nowych członków.

§ 19. 
1. Członkostwo ustaje w skutek: 
a) wystąpienia; 
b) skreślenia z listy członków; 
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 
2. Skreślenie następuje w przypadku nie brania udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. 
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub łamania postanowień Statutu, programów ideowych, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia oraz popełnienia czynu niegodnego. 
4. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni za pośrednictwem Zarządu.

Rozdział IV 
Naczelne władze Stowarzyszenia

§20. 
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: 
a) Zebranie Ogólne Stowarzyszenia; 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 
2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. 
3. Jeżeli przepisy ogólne Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

Zebranie Ogólne Stowarzyszenia

§21. 
1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Zebranie Ogólne Stowarzyszenia. 
W trybie zwykłym Zebranie Ogólne Stowarzyszenia odbywa się raz na trzy lata, a w trybie nadzwyczajnym w ciągu miesiąca od powziętej decyzji lub złożenia wniosku. 
2. Nadzwyczajne Zebrania Ogólne Stowarzyszenia mogą być zwoływane: 
a) z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej; 
b) na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. 
3. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia, odbywanym w trybie zwykłym, winno być wysłane najpóźniej na miesiąc przed terminem. 
4. W Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia uczestniczą delegaci wybrani według klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd. 
5. W razie braku wymaganego quorum następne Zebranie należy odbyć bez względu na ilość obecnych 2 tygodnie po terminie poprzedniego Zebrania. Podejmowane uchwały Zebrania w wyżej wymienionym terminie są skuteczne bez względu na ilość uprawnionych do głosowania. 
6. Wybory do naczelnych władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Można je też przeprowadzić w głosowaniu jawnym, jeżeli za wnioskiem w tej sprawie opowie się większość obecnych i uprawnionych do głosowania. 
7. Do Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia należy: 
a) wybór władz naczelnych Stowarzyszenia; 
b) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 
c) udzielanie władzom naczelnym Stowarzyszenia absolutorium na podstawie wysłuchanych uprzednio i przedyskutowanych sprawozdań; 
d) uchwalanie zmian Statutu; 
e) powzięcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd

§22. 
1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany w składzie 2-5 członków przez Zebranie Ogólne Stowarzyszenia. Przy wyborze wskazuje się, kto z wybranych do Zarządu pełnić będzie funkcje Prezesa, a kto funkcje Sekretarza. 
2. Zarząd posiada następujące uprawnienia: 
a) podejmuje postanowienia w przedmiocie wykonania uchwał Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia; 
b) uchwala roczne plany działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz ocenia ich realizację; 
c) podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia; 
d) zarządza majątkiem i finansami Stowarzyszenia; 
e) ustala regulaminy i instrukcje wewnętrzne; 
f) ustala terytorialny zasięg działalności Okręgów Stowarzyszenia; 
g) zaciąga zobowiązania i zawiera umowy; 
h) ustala wysokość składek członkowskich i zwalnia członków z ich płacenia; 
i) uchyla decyzje dyrektorów Oddziału i przewodniczących Okręgu sprzeczne z prawem, Statutem lub regulaminami; 
j) dobiera członków Zarządu w ilości nie przekraczającej 1/3 składu; 
k) powołuje i odwołuje dyrektorów Oddziałów oraz przewodniczących Okręgów; 
l) dokonuje wykluczeń ze Stowarzyszenia; 
ł) sprawuje nadzór nad działalnością Okręgów i Oddziałów, prowadzonych domów i koordynuje ich działalność; 
m) zwołuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz do rok i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa. 
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 
5. Pełnienie funkcji członków Zarządu ustaje w przypadku trwałej, ponad trzymiesięcznej przeszkody w jej sprawowaniu.

Komisja Rewizyjna

§23. 
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 2-5 członków.  2. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
3. Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy: 
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym: 
- kontrola gospodarki majątkowej i finansowej; 
- czuwanie nad przestrzeganiem Statutu; 
- kontrola wykonywania uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia; 
b) przedstawienie swoich wniosków i spostrzeżeń Zarządowi i Zebraniu Ogólnemu Stowarzyszenia; 
c) składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia ze swojej działalności oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia do Stowarzyszenia, o skreśleniu z listy członków oraz wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 
4. Przewodniczący lub upoważnieni członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
5. Komisja Rewizyjna może podjąć decyzję o odwołaniu Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym, gdy interes Stowarzyszenia tego wymaga. Podjęcie takiej decyzji oznacza zwołanie Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia w trybie nadzwyczajnym w celu wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia. 
6. Komisja Rewizyjna przesyła jeden egzemplarz sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia. 
7. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. 
Członkowie Komisji nie mogą: 
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, 
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Rozdział V 
Oddziały i Okręgi Stowarzyszenia

§24. 
1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Oddziały i Okręgi Stowarzyszenia. 
2. Okręg Stowarzyszenia powoływany jest jako struktura nadrzędna dla co najmniej dwóch istniejących Oddziałów. 
3. Na czele Oddziału stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd. 
4. Na czele Okręgu stoi Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Zarząd, po konsultacji z Dyrektorami podległych mu Oddziałów. 
5. Sposób powoływania, organizacje i kompetencje Oddziału i Okręgu Stowarzyszenia określa w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI 
Podejmowanie zobowiązań

§25. 
Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo, Zastępca prezesa jednoosobowo, Sekretarz jednoosobowo. Do sprzedaży nieruchomości należącej do Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Stowarzyszenia wraz z jednym z członków zarządu.

Rozdział VII 
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 26. 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze pieniężne, nieruchomości i ruchomości. 
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 
a) wpływy ze składek członkowskich; 
b) dotacje państwowe; 
c) darowizny i zapisy; 
d) wpływy z własnej działalności gospodarczej. 
3. Oddziały i Okręgi Stowarzyszenia uprawnione są do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia w granicach upoważnień udzielonych im przez Zarząd.

§27. 
Zabrania się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi pracownicy bądź wolontariusze pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
2. Przekazywania i wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników lub wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że wykorzystanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 
3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy lub wolontariusze Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

Rozdział VIII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28. 
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne Stowarzyszenia wyznacza Komisję Likwidacyjną, w skład której wchodzi przewodniczący i dwóch członków. 
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Zaprzyjaźnione strony